Bierzmowanie

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy (J, 14, 15-16).

Bierzmowanie jest kolejnym etapem na drodze do pełnego wejścia w misterium Chrystusa i Kościoła. Chrzest święty odradza nas do nowego życia, bierzmowanie (od łacińskiego wyrazu confirmatio – umocnienie) utwierdza to nowe życie, Eucharystia zaś wieńczy cały proces inicjacji. Sakrament bierzmowania przynosi każdemu, kto go przyjmuje, łaskę Ducha Świętego. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej. Bierzmowanie umacnia nas na drodze do świętości i uzdalnia do podejmowania i realizowania odpowiednich zadań we wspólnocie Kościoła i w życiu społecznym. Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych

W naszej misji przygotowanie do bierzmowania odbywa się co dwa lata i trwa od września do maja, w oparciu o cotygodniowe  spotkania formacyjne w poszczególnych ośrodkach. Zasadniczo w przygotowaniu tym bierze udział młodzież w wieku od 14 do 16 lat. Z dokumentów wymagane jest świadectwo chrztu. Każdy kandydat do bierzmowania winien mieć świadka bierzmowania, który musi spełniać takie same kryteria jak kandydaci na chrzestnych.