Rys historyczny

Polskiej Misji Katolickiej „Niederrhein“

O istnieniu polonijnego duszpasterstwa w dolnoreńskiej części diecezji monastyrskiej można mówić od r. 1956, kiedy to przeprowadzono naszych rodaków z obozów przejściowych do osiedli we Vluyn oraz Kaldenhausen. Początkowo duszpastersko udzielali się tutaj księża chrystusowcy: Jan Kubica (z Düsseldorfu), krótko ks. Zygmunt Szwajkiewicz (z Essen) oraz WładysławPrzybylski (z Essen, od r. 1963), którzy w miarę możliwości przybywali na te tereny. Pierwszym kapłanem, który oficjalnie nosił miano duszpasterza katolików posługujących się językiem polskim i prowadził systematyczne duszpasterstwo, był w latach 1967-1983, ks. Czesław Kiek SChr. Po jego śmierci duszpasterzem Polaków (z tytułem „proboszcza”) w regionie Xanten („Niederrhein”) został ks. Wiesław Zglinnicki SChr (październik 1983 r.). W tym miejscu warto podkreślić rolę i znaczenie p. Aleksandra Moniewskiego (+1999 r.), popularnie zwanego „profesorem”, który cieszył się ogromnym szacunkiem wśród tutejszej polonii, miał wielkie zasługi w podtrzymywaniu ducha, tradycji, kultury i języka polskiego na tym terenie, pełnił rolę swoistego „patriarchy”. Przez długie lata duszpasterstwo polonijne koncentrowało się wokół kościoła św. Klary w Duisburgu (Rumeln-Kaldenhausen) oraz kościoła św. Antoniego w Neukirchen-Vluyn. Ze względu na rosnącą gwałtownie liczbę osób korzystających z duszpasterstwa w języku polskim, decyzją ordynariusza diecezji Münster bpa Reinharda Lettmanna z dnia 22 marca 1988 r. utworzono Missio cum cura animarum dla polskojęzycznych katolików, w dolnoreńskiej części biskupstwa monasterskiego w siedzibą w Duisburgu-Rheinhausen. Od tego czasu możemy, więc mówić o istnieniu Polskie Misji Katolickiej „Niederrhein”. W latach 1992-2001 wspierał duszpastersko kolejnych proboszczów ks. Zygmunt Supieta, który szczególnie zasłużył się w utrzymaniu polskojęzycznego duszpasterstwa w takich ośrodkach jak Kleve czy Kevelaer. We wrześniu 1994 r. główny ciężar duszpasterskiej troski o naszych rodaków spoczął na ks. Tomaszu Klimczaku SChr, który oficjalnie proboszczem misji został mianowany w lutym 1995 r. Swą posługę na tym terenie pełnił do r. 2000, zostawiając po sobie wspaniałe świadectwo kapłańskiego życia. W tym też czasie misja posiadała swój ośrodek w Moers. Od r. 1995 w naszej misji pracowała s. Krystyna Szychta MChR. Obecnie (od września 2000 r.) proboszczem Polskiej Misji Katolickiej „Niederrhien” pw. Chrystusa Króla jest ks. Henryk Wieczorek. W jego posłudze wspierał go w latach 2001-2004 ks. Ryszard Sakson SChr. Obowiązki wikariusza od września 2004 r. pełni ks. Jacek Staniek SChr, obecie wiceprowincjał chrystusowców w Niemczech, Holandii, we Włoszech i na Węgrzech. Wielką pomoc w życiu parafii stanowi posługa s. Janiny Koszyk MChR

W grudniu 2000 r. odprawiono po raz pierwszy mszę św. w języku polskim w kościele pod wezwaniem, św. Juliany w Duisburgu (Walsum-Wehofen), przy nowym ośrodku naszej misji. W jubileuszowym roku 2000, wprowadzona została także cotygodniowa (w czwartki) msza św. w języku polskim w sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevalaer (do tej pory była tam tylko okazja do spowiedzi św. w języku polskim). Od r. 1996 organizowana (a właściwie reaktywowana) jest, w pierwszą sobotę maja, pielgrzymka Polaków z Niemiec do tegoż sanktuarium maryjnego. Według źródeł historycznych do tego jednego z najbardziej znanych miejsc kultu maryjnego na niemieckiej ziemi pielgrzymowali już Polacy w latach pięćdziesiątych. To jakże szczególne miejsce odwiedził podczas swojej drugiej pasterskiej wizyty w Niemczech, nasz Rodak, papież Jan Paweł II (02.05.1987 r.).

Życie polonijne kwitnie szczególnie w rejonie Kleve, dzięki działalności Związku Polaków w Niemczech „Rodło”. Obecnie msze św. w języku polskim na naszym terenie są sprawowane w: Duisburgu-Wehofen, Kevelaer, Kleve, Moers i Neukirchen-Vluyn, a także (kilka razy w roku) w Walbeck. Wśród grup działających aktywnie w naszej misji należy wymienić: chór „Cantate Deo”, Żywy Różaniec, grupę lektorów i kantorów, Polską Macierz Szkolną, Podwórkowe Koło Różańcowe dla dzieci. Signum specificum naszej wspólnoty parafialnej jest szczególna troska o duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Wyrazem tego jest istnienie bardzo licznej Liturgicznej Ołtarza Służby. Przy misji prowadzone są zajęcia katechetyczne oraz nauka języka polskiego. Regularnie wydawany jest biuletyn misyjny „OKRUCHY”.