Małżeństwo

„…z nich zaś największa jest miłość”

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich bowiem sam Bóg. Zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane żadną ludzką władzą, rozrywa je jedynie śmierć. Zgoda małżeńska jest wyrażeniem przez mężczyznę i kobietę woli do wzajemnego i trwałego oddania się, w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości. Ponieważ zgoda «stwarza małżeństwo», jest ona nieodzowna i niezastąpiona. Aby małżeństwo było ważne, zgoda musi mieć za przedmiot prawdziwe małżeństwo, być aktem ludzkim, świadomym i wolnym, podjętym nie pod przemocą czy przymusem.  Miłość małżeńska ze swej natury wymaga nienaruszalnej wierności, koniecznej dla dobra małżonków oraz ich potomstwa. Dla chrześcijan jest ona także znakiem wierności Boga wobec swego przymierza i wierności Chrystusa wobec Kościoła. W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny wierze, rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

W naszej wspólnocie dwa razy do roku (wiosną i jesienią) przeprowadza się specjalny kurs przedmałżeński.

Narzeczeni zgłaszają się przynajmniej 3 miesiące przed datą planowanego ślubu przedstawiając: dowody tożsamości, nie starsze niż 6 miesiący świadectwa chrztu św., dokument potwierdzający zamiar zawarcia cywilnego związku małżeńskiego (Anmeldung zur Eheschliessung) lub dokument potwierdzający fakt ślubu cywilnego (Bescheinigung über Eheschliessung) oraz świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Od 1 stycznia 2009 r. na terenie Niemiec można zawrzeć ślub kościelny bez uprzedniego ślubu cywilnego. Ponieważ jednak taka sytuacja stwarza różne praktyczne konsekwencje, należy ją traktować jako sytuację wyjątkową i za każdym razem prosić o zgodę kurią biskupią. Jeśli ślub ma się odbyć poza granicami kraju (np. w Polsce) potrzebna jest specjalna zgoda kurii biskupiej. Wszelkie formalności załatwia się w parafii, na terenie której faktycznie mieszka narzeczona lub narzeczony (zameldowanie nie odgrywa tutaj żadnej roli!). Odnośnie tzw. ślubów mieszanych czy z osobami wywodzącymi się z innej religii należy osobiście skonsultować się z duszpasterzem.